CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Matinding Kalungkutan sa mga Bata at Kabataan
Depression in Children and Adolescents

Matinding Kalungkutan sa mga Bata at Kabataan
Child and Adolescent Depression

Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng kalungkutan kung minsan at ang mga damdaming ito ay likas na bahagi ng buhay. Subalit, ang isang bata o kabataan na nakakaramdam ng madalas, sobra o pangmatagalang kalungkutan, ay maaring may pandamdaming sakit na tinatawag na matinding kalungkutan.

Ano ang mga palatandaan ng matinding kalungkutan sa mga bata at kabataan?
What Are Some Signs of Depression in Children and Adolescents?

Ang mga bata at kabataan ay maaring magpahiwatig ng sakit na matinding kalungkutan sa pamamagitan ng pagiging malungkot, bugnutin o sobrang maramdamin. Ilan sa mga palatandaan ng sakit na matinding kalungkutan ay ang mga sumusunod:

 • Patuloy na nakakaramdam ng kawalang-pag-asa , walang halaga, pagkakasala, o mababang pagpapahalaga sa sarili
 • Nabawasan ang pagkawili sa mga gawaing dating kinagigiliwan
 • Kulang ng sigla at pangganyak, at laging mayayamutin
 • Nahihirapang mag-isip
 • Makahulugang pagbabago ng gana sa pagkain o timbang
 • Paghihiwalay sa mga kasamahan o mahina ang pakikipagkapwa
 • Laging nasa isip ang kamatayan, pananakit sa sarili o pagpapakamatay
 • Madalas na dumaraing ng pangkatawang sakit tulad ng sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, sakit ng tiyan , o pagkapagod
 • Pagiging magagalitin , bugnutin, pala-away, o mga mapanganib na kilos
 • Pag-iiyak, pagsisigaw, pagrereklamo, o di-maipaliwanag na pagkamagagalitin
 • Madalas ang hindi pagpasok sa eskwela o mahina sa mga gawain sa eskwela
 • Pag-iinom ng alak at pag-aabuso ng droga

Ang mga bata at kabataan ay maaring mahirapan sa pagkilala at paglalarawan ng kanilang mga damdamin. Maaaring hindi pa nila maipapahayag ang mga ito sa angkop na pananalita. Maaaring ipakita nila ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng mga kilos. Kung minsan binibigyan ng mga may edad ng di-makahulugang paliwanag ang ganitong pag-uugali tulad ng di-wastong asal o pagsusuway, subalit ang mga ito ay maaring palatandaan ng matinding kalungkutan.

Mayroong ibang kalagayang pangkalusugan at kalusugang pangkaisipan na may mga sintomas tulad ng matinding kalungkutan. Maaari din na ang isang bata ay may matinding kalungkutan at isa pang sakit tulad ng sakit na pagkabalisa o kakulangan sa mga kakayahan para matuto.

Samakatuwid, mahalaga na magkaroon ng isang masinsinang pagsusuri ng isang espesyalista para maging wastong-wasto ang pagsusuri.

Ano ang mga dahilan ng sakit na matinding kalungkuta?
What Are the Causes of Depressive Disorders?

Ang tunay na dahilan ng karamihan sa mga sakit pangkaisipan ay hindi lubusang nauunawaam. Sa pangkalahatan, ang mga sakit pangkaisipan ay nagmumula sa kombinasyon ng salinlahi at iba pang pangkatauhang kadahilanan, at sa pag-aaruga at iba pang pangkapaligirang kadahilan. Ang impluwensiya ng katauhan at kapaligiran ay mahirap unawain. Ang utak ang siyang namamahala sa kilos ng isang tao, at ang naman karunungn ang humuhunog sa isipan.

Ang matinding kalungkutan ay umiiral sa mga pamilya na nangangahulugang ang pagkakaroon ng sakit na ito ay maaaring manahin. Ang iba pang kadahilanan ay maaring mga problema sa bahay, eskuwela, o trabaho at ang mga matinding karanasan tulad ng troma, pagpanaw ng mga mahal sa buhay o matagal na pagkakasakit ay maaari ding maging pangunahing kadahilanan.

Paano ginagamot ang matinding kalungkutan sa mga bata at kabataan?
How is Child and Adolescent Depression Treated?

Ang mga bata o kabataang may matinding kalungkutan ay hindi likas na mahina at walang depekto ang kanilang pagkatao. Totoong-totoo ang nadarama nilang matinding kalungkutan at hindi makatotohanan na sila ay asahang bigla na lang matuwa. Ang mga bata at kabataang labis na nalulungkot ay nangangailangan ng pagpapagamot at ang kanilang matinding kalungkutan ay maaring gamutin.

May mga pag-aaral na nagpapakita na ang psycotherapy ay makatutulong sa mga taong may matinding kalungkutan. Ang psychotherapy ay makatutulong sa mga kabataan na ituon ang pansin sa mga nakagagambalang pakikipagkapwa at ang negatibong pag-iisip na kadalasang kasama ng matinding kalungkutan. Ang iba pang panggagamot ay ang grupo at pampamilyang therapy. Idinadagdag na mayroong lumalagong pananaliksik tungkol sa paggamit ng gamot upang gamutin ang matinding kalungkutan sa mga bata.

Paano ako makakakuha ng tulong?
How Can I Get Help?

Una, magkonsulta sa doktor ng inyong anak. Humingi ng isang lubusang pangkalusugang pagsusuri ng inyong anak. Sabihin sa doktor ang mga kilos na nakababahala sa inyo. Itanong sa inyong doktor kung ang higit pang pagsusuri ay kinakailangan.

Maaari mo ring sanguniin ang eskwelahan ng inyong anak. Ang mga titser at tagapayo sa eskwelahan ay maari ding makatulong.

Ang inyong anak ay maaring tumanggap na mga sebisyong pangkalusugang pangkaisipan mula sa County Mental Health Plan. Ang county ay may libreng telepono na puwedeng tawagan 24 na oras araw-araw. Maaari silang makipag-usap sa inyong sariling wika at sumagot ng inyong katanungan tungkol sa ikinikilos ng inyong anak. Ang inyong tawag ay ituturing na kompidensiyal at ang pagpapagamot ay boluntaryo. Ang kanilang mga serbisyo at telepono ay nakalista sa pampamahalaang pahina ng inyong phone book.

Saan ako makakakuha ng karangdagang impormasyon?
Where Can I Get More Information?

Center for Mental Health Services
Child, Adolescent, and Family Branch
KEN Clearing House: (800) 789-2647
http://www. Mentalhealth.org

National Alliance for the Mentally Ill
Children and Adolescents Network
(800) 950-6264
http://www.nami.org

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov