CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Các Vấn Đề Học Tập:
Các Dịch Vụ Giáo Dục và
Sức Khỏe Tâm Thần

Tại sao Con Tôi Lại Gặp Rắc Rối ở Trường?

Why Is My Child Having Trouble in School?

Trẻ em học kém ở trường có thể có vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần, mắc chứng khuyết tật về nhận thức hoặc gặp phải cả ba vấn đề này.

Các Vấn Đề Này Có Thể Ảnh Hưởng tới Việc Học Tập của Con Tôi Như Thế Nào?

Vấn đề về sức khỏe thể chất, thí dụ như suy giảm thị lực hoặc thính giác có thể gây trở ngại tới việc học tập.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần (cảm xúc hoặc hành vi) ví dụ như Chứng Rối Loạn Quá Hiếu Động/Thiếu Tập Trung Chú Ý, Rối Loạn Cảm Xúc Lo Âu, Rối Loạn Tâm Trạng hoặc Rối Loạn Ăn Uống có thể khiến trẻ em khó học tập tốt. Xin xem tờ thông tin Các Bệnh Tâm Thần ở Trẻ Em để biết thêm chi tiết.

Các Chứng Rối Loạn Nhận Thức gây cản trở khả năng nhận thức, ghi nhớ và/hoặc truyền đạt những kiến thức mà các em được dạy.

Việc gặp một vấn đề trong lĩnh lực này có thể khiến đứa trẻ gặp khó khăn trong lĩnh vực khác. Ví dụ, nếu đứa trẻ có thính giác kém (vấn đề sức khỏe) hoặc chứng khó đọc (một chứng khuyết tật về nhận thức), em có thể trở nên lo âu (vấn đề sức khỏe tâm thần).

Các Chứng Khuyết Tật về Nhận Thức là gì?

Một đứa trẻ yếu về một hoặc nhiều kỹ năng cần thiết để học tập có thể gặp tình trạng khuyết tật về nhận thức. Tình trạng khuyết tật về nhận thức có thể khiến đứa trẻ kém hơn các bạn bè cùng tuổi, cùng lớp và cùng trình độ trí tuệ ở trường. Những trẻ em rất thông minh có thể gặp các chứng khuyết tật về nhận thức. Những trẻ em gặp chứng khuyết tật về nhận thức đôi khi bị nhầm là ngu đần hoặc lười biếng.

Một Số Dấu Hiệu của Chứng Khuyết Tật về Nhận Thức

  • Gặp khó khăn với các kỹ năng đọc, viết hoặc làm toán
  • Đảo ngược chữ cái hoặc chữ số
  • Lo lắng và nản chí trong học tập
  • Bỏ học và bỏ các tiết học
  • Tụt hậu hoặc học đúp
  • Bị các giáo viên báo cáo những vấn đề về hành vi

Nguyên Nhân Nào Dẫn Tới Các Chứng Khuyết Tật về Nhận Thức?

Hiện tại người ta vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác gây ra đa số các chứng khuyết tật về nhận thức. In general, they result from a combination of genetic and other biological factors, and nurturing and other environmental factors.

Nếu Con Tôi Gặp Các Vấn Đề Khó Khăn trong Học Tập, Cách Nào Sẽ Hữu Ích?

Một đứa trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể cần các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, đứa trẻ cũng có thể cần Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt để khắc phục tình trạng khuyết tật về nhận thức hoặc vấn đề sức khỏe tâm thần gây trở ngại tới việc học tập.

Giáo Dục Đặc Biệt là gì?

Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act - IDEA) qui định các tiểu bang phải cung cấp chương trình giáo dục thích hợp và miễn phí cho tất cả các học sinh khuyết tật. Nếu con quý vị có một căn bệnh, vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc tình trạng khuyết tật về nhận thức hội đủ điều kiện, các trường sẽ cung cấp các dịch vụ đặc biệt dành riêng để giúp các em thành công.

Trước hết, các trường sẽ đánh giá con quý vị. Nếu con quý vị hội đủ điều kiện, trường sẽ gặp quý vị để lập bản Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân (Individual Education Plan - IEP). Bản kế hoạch này yêu cầu khu học chánh phải cung cấp các dịch vụ ghi trong bản IEP.

Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt do gặp một Chứng Rối Loạn Cảm Xúc, trường và cơ quan sức khỏe tâm thần của quận có thể cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần để trợ giúp con quý vị học tập. Các dịch vụ này đôi khi được gọi là các dịch vụ AB3632, AB2726 hoặc 26.5.

Nếu con quý vị không hội đủ điều kiện nhận Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt, trường vẫn có thể trợ giúp thêm cho con quý vị. Xin hãy yêu cầu thẩm định để xác định tình trạng hội đủ điều kiện nhận "các dịch vụ 504" hoặc trợ giúp qua Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA).

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt là gì?

Các dịch vụ giáo dục đặc biệt được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cá nhân. Cách thức giảng dạy các môn học được điều chỉnh để đứa trẻ có thể tiếp thu được. Trị liệu tâm lý và/hoặc phụ đạo giúp đứa trẻ khắc phục các chứng bệnh về cảm xúc.

Làm thế nào để được giúp đỡ?

Trước hết, hãy hỏi ý kiến bác sĩ của con quý vị. Hãy yêu cầu khám kiểm tra sức khỏe toàn diện cho con quý vị. Cho bác sĩ biết về những hành vi của trẻ khiến quý vị cảm thấy lo ngại. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị để biết có cânầđưa con quý vị đi khám chữa trị với bác sĩ chuyên khoa về các bệnh hành vi hay không.

Con quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần của Quận. Quận có đường dây điện thoại miễn phí hoạt động 24 giờ trong ngày. Họ sẽ có thể nói chuyện với quý vị bằng ngôn ngữ riêng của quý vị và giải đáp các thắc mắc về hành vi của con quý vị. Các dịch vụ và số điện thoại của họ được ghi trong trang về chính quyền quận trong danh bạ điện thoại địa phương.

Quý vị cũng nên liên lạc với trường của con quý vị, hoặc tổ chức Special Education Local Plan Area (SELPA) tại địa phương. Các giáo viên và cố vấn viên của trường cũng có thể giúp đỡ.

Đối với Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt, hãy yêu cầu trường của con quý vị tiến hành thẩm định để xác định tình trạng hội đủ điều kiện của em. Quý vị phải gửi thư yêu cầu thẩm định. Sau khi quý vị đã gửi thư yêu cầu, khu học chánh phải bắt đầu qui trình thẩm định chính thức với các thời hạn cụ thể.

Tôi Có Thể Tìm Hiểu Thêm Thông Tin Ở Đâu?

Learning Disabilities Association of America
(412) 341-1515
http://www.ldaamerica.org

Để lấy các ấn phẩm:
Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia
(National Institute of Mental Health)
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov