CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Zaburzenia zdrowia psychicznego w dzieciństwie

Zdrowie psychiczne dziecka

W czasie dzieciństwa dochodzi do gwałtownego wzrostu i zmian. Dzieci rozwijają się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Zdrowe dzieci wykształcają umiejętność reagowania na zmiany i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. Mają poczucie własnej wartości, dobrze rozumieją się z pozostałymi członkami rodziny, ze swoimi przyjaciółmi i w swojej społeczności lokalnej. Lubią też chodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych.

Jest rzeczą naturalną, że dzieci mają problemy. Większość trudności ma charakter przejściowy i nie wymaga leczenia w zakresie zdrowia psychicznego. Jednak, gdy problemy te są poważne i uporczywe, rodzice powinni zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Jak często występują zaburzenia psychiczne wśród dzieci?

Wiele zaburzeń psychicznych może rozpocząć się w dzieciństwie. Szacuje się, że 1 na 10 dzieci i nastolatków cierpi na chorobę psychiczną, jednak mniej niż 1 na 5 spośród tych dzieci jest leczonych.

Jakie są niektóre rodzaje zaburzeń psychicznych u dzieci?

Dzieci mogą doświadczyć pojedynczego zaburzenia lub więcej niż jednego w tym samym czasie.

Do często występujących zaburzeń zaliczamy:

  • zaburzenia lękowe
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia nastroju

Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju zazwyczaj związane są z powtarzającym się, intensywnym bólem emocjonalnym, trwającym miesiące lub lata. Dzieci te mogą odczuwać nieracjonalny strach i lęk, ciągłą depresję i małe poczucie własnej wartości.

Dzieci cierpiące na zespół nadpobudliwości psychoruchowej mogą być nieuważne, nadpobudliwe, agresywne, i/lub aroganckie. Mogą one nieustannie naruszać przepisy lub przeszkadzać w trakcie zajęć szkolnych.

Zaburzenia odżywiania zazwyczaj polegają na ekstremalnym niedojadaniu lub przejadaniu się, czemu towarzyszą uczucia głębokiego cierpienia co do kształtu lub wagi ciała.

Jakie są przyczyny chorób psychicznych u dzieci?

Dokładna przyczyna większości zaburzeń psychicznych nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, zaburzenia psychiczne wynikają z połączenia czynników genetycznych i innych biologicznych, a także czynników związanych z wychowaniem i innych czynników związanych ze środowiskiem. Wpływ pomiędzy biologią i środowiskiem jest rzeczą skomplikowaną. Mózg oddziałuje na zachowanie, zaś doświadczenie wpływa na rozwój mózgu.

Kiedy potrzebna jest pomoc?

Jest rzeczą naturalną, że dzieci źle się zachowują, odczuwają smutek lub niepokój. Dwulatki mówią: „NIE”. Nastolatki czasami kwestionują autorytety. Dlatego ważne jest, aby umieć odróżnić zwyczajne zmiany zachowania od oznak poważniejszych problemów. Problemy wymagają więcej uwagi, gdy są one znaczące, powtarzają się i mają niedobry wpływ na codzienną aktywność dziecka.

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przede wszystkim należy zwrócić się do lekarza dziecka i poprosić o dokładne zbadanie dziecka. Należy powiedzieć lekarzowi o zachowaniu dziecka, które nas niepokoi. Należy też zapytać lekarza, czy konieczna jest dalsza ewaluacja lub leczenie przez specjalistę w zakresie problemów behawioralnych dziecka.

Do specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego zaliczamy psychiatrów, psychologów, pracowników opieki społecznej, terapeutów małżeńskich i rodzinnych, pielęgniarki specjalizujące się w psychiatrii i psychoterapeutów behawioralnych.

Dobrze jest również skontaktować się ze szkołą dziecka, gdyż tam dzieci spędzają większość dnia. Pomocni mogą też okazać się nauczyciele i psychologowie szkolni.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się na pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Jak przebiega leczenie chorób psychicznych?

Zaburzenia psychiczne są uleczalne. W przypadku większości zaburzeń psychicznych dostępne są różne rodzaje leczenia. Większość sposobów leczenia zalicza się do dwóch ogólnych kategorii: psychospołecznej (psychoterapia i inne usługi) i farmakologicznej (leki). Czasami bardziej skuteczne jest połączenie obu rodzajów leczenia, co nazywane jest terapią multimodalną. Na ogół leczenie powinno być dostosowane do klienta i jego preferencji.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Center for Mental Health Services
Child, Adolescent, and Family Branch
KEN Clearing House: (800) 789-2647
http://www.mentalhealth.org

National Alliance for the Mentally Ill
Children and Adolescents Network
(800) 950-6264
http://www.nami.org

National Mental Health Association
(800)969-6642
http://www.nmha.org

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov